Jazyková škola ZELENKA – jazykové kurzy firemní a individuální
ZELENKA - communication without limits
zelenka

On-line test angličtiny

Udělejte si krátký test znalostí angličtiny a zjistěte Vaši úroveň podle systému evropského hodnocení (SERR)


Následující test je vyhotoven podle kritérií SERR (Společný evropský referenční rámec pro jazyky = Common European Framework of Reference for Languages).


Jedná se pouze o základní písemnou část zaměřenou na gramatiku. Při jazykovém auditu samozřejmě provádíme i další zjišťování znalostí zaměřené na poslech a vyjadřovací schopnosti. Níže uvedený test by měl trvat maximálně 20 minut. U každé otázky se snažte důsledně zamyslet nad správnou odpovědí. Výsledek "netipujte", aby bylo hodnocení co nejobjektivnější.Gramatika (celkový počet bodů = 40)

Vyberte správnou odpověď:

Part 1

1. He ___ our teacher.
    a) are b) does c) is d) am
2. They are my parents, ___ names are Jack and Jill.
    a) them b) their c) our d) your
3. My boyfriend ___ cook.
    a) do b) don´t c) is d) doesn´t
4. ___ brother is an actor.
    a) Phillip´s b) Phillips c) Phillips´ d) Phillip
5. He´s ___ architect.
    a) a b) an c) the d) -
6. I ___ like coffee.
    a) am b) doesn´t c) don´t d) isn´t
7. Our boss ___ drinks alcohol.
    a) every week b) not very often c) at work d) never
8. I usually don´t work ___ the weekend.
    a) on b) in c) for d) at
9. How ___ sandwiches do you want?
    a) many b) - c) much d) old
10. She usually ___ trousers, but today she´s wearing a skirt.
    a) weared b) wear c) wears d) wearing

Part 2

11. My sister ___ want a new house.
    a) aren´t b) don´t c) isn´t d) doesn´t
12. They are the people ___ organize everything.
    a) who b) whose c) which d) where
13. We left the party ___ it was boring.
    a) although b) because c) but d) so
14. Who ___ the Mona Lisa?
    a) painted b) did paint c) paints d) painting
15. I ___ an umbrella because it was raining.
    a) take b) took c) taked d) was taking
16. If she ___ arrive, I´ll be sad.
    a) won´t b) isn´t c) don´t d) doesn´t
17. If I were you, I ___ move to a bigger city.
    a) had b) did c) would d) have
18. The island ___ hundreds of years ago.
    a) was discovered b) were discovered c) is discovered d) discovered
19. We´re looking ___ a new flat.
    a) on b) about c) up d) for
20. I´m not doing ___ this evening.
    a) something b) anything c) nothing d) everything

Part 3

21. When I got home I realized I ___ left my keys at work.
    a) have b) did c) had d) was
22. His new novel wasn´t as good ___ the last one.
    a) as b) like c) like d) to
23. She´s ___ learning German for five years.
    a) - b) been c) had d) not
24. I ___ to wear a uniform when I was at school.
    a) use b) used c) did d) want
25. You won´t pass the test ___ you study harder.
    a) if b) when c) although d) unless
26. She told her students ___ to be late.
    a) don´t b) - c) not d) about
27. This film was directed ___ Milos Forman.
    a) from b) by c) for d) -
28. Italy, ___ is in south Europe, is famous for its great food.
    a) which b) who c) where d) this
29. The dress suits me, ___ it?
    a) doesn´t b) does c) isn´t d) suitn´t
30. Here are your shoes. ___
    a) Put on them. b) Put them on. c) Put them. d) Put on.

Part 4

31. I enjoyed the play, but Miranda ___
    a) doesn´t b) not c) no d) didn´t
32. The road ___ closed immediately after the accident.
    a) was b) were c) was being d) did
33. If the weather ___ , we´ll be able to eat outside tonight.
    a) improve b) will improve c) improves d) improved
34. My new shoes don´t feel comfortable, I ___ have bought them.
    a) shouldn´t b) couldn´t c) didn´t d) mustn´t
35. If I ___ you, I wouldn´t go there.
    a) am b) were c) did d) are
36. Did you remember ___ bread?
    a) buying b) buy c) to buying d) to buy
37. I´m not ___ so late in the evening.
    a) used to eating b) use to eating c) used to eat d) use to eat
38. Her family insisted ___ for the entire holiday.
    a) paying b) for paying c) to pay d) on paying
39. Can you pass me ___ scissors, please?
    a) these b) that c) those d) this
40. ___ she´s a vegetarian, she often eats fish.
    a) but b) although c) because d) however


Název firmy:
Jméno a příjmení:
Email:

zelenka © 1990 - 2011 ZELENKA Czech Republic s.r.o, všechna práva vyhrazena